D'Schiirehäbber hänn fertig - Scheen war's - Also Adjee!